Trắc nghiệm

Why is Stanley in jail? – He ……… of robbery.

Câu Hỏi:

“Why is Stanley in jail?” – “He ……… of robbery”.

Bạn đang xem: Why is Stanley in jail? – He ……… of robbery.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 6 : The first university in Viet Nam


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Giải thích: Cấu trúc bị động (dựa vào nghĩa)
Cấu trúc: convict sbd of sth/doing sth (kết án ai vì điều gì/làm gì)

=> to be convicted of sth/doing sth (bị kết án vì điều gì/làm gì)
Dịch nghĩa: “Tại sao Stanley phải ngồi tù?” – “Anh ta bị kết án bởi tội ăn cướp.”

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Why is Stanley in jail? – He ……… of robbery. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!