Trắc nghiệm

Where’s the old chicken coop? – It ……… by a windstorm last year.

Câu Hỏi:

“Where’s the old chicken coop?” – “It ……… by a windstorm last year.”

Bạn đang xem: Where’s the old chicken coop? – It ……… by a windstorm last year.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 6 : The first university in Viet Nam


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


“last year” (năm ngoái) => dấu hiệu QKĐ
“by a windstorm” (bởi một cơn bão) => bị động

“Where’s the old chicken coop?” – “It was destroyed by a windstorm last year.”

Dịch nghĩa: “Chuồng gà cũ đâu rồi?” – “Nó bị tàn phá bởi một cơn bão vào năm ngoái.”

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Where’s the old chicken coop? – It ……… by a windstorm last year. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!