Trắc nghiệm

Where are Jack and Jan? – They_____ the boxes you asked for into the house now.

Câu Hỏi:

“Where are Jack and Jan?” – “They ……… the boxes you asked for into the house now”.

Bạn đang xem: Where are Jack and Jan? – They_____ the boxes you asked for into the house now.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 6 : The first university in Viet Nam


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

– “Where are Jack and Jan?”
– “They are bringing the boxes you asked for into the house now”.

Giải thích:

(“now” => dấu hiệu của hiện tại tiếp diễn
Dạng câu chủ động => dựa vào nghĩa)

* Dịch nghĩa cả câu: “Jack và Jan đâu rồi?” – “Họ đang mang những chiếc hộp mà bạn yêu cầu vào nhà bây giờ”

.

Câu hỏi liên quan

“Where’s the old chicken coop?” – “It ……… by a windstorm last year.”

A. destroy

B. is destroyed

C. was destroyed

D. destroyed

_________ was built of wood on a single stone post.

A. Khue Van Pavilion

B. One Pillar Pagoda

C. Imperial Academy

D. World Heritage Site

He finally received the _________ that he deserved for his teaching career.

A. recognition

B. relic

C. scholar

D. site

The red rose is a _________ of beauty and romantic love.

A. scholar

B. doctorate

C. symbol

D. tomb

“I heard you decided to take up tennis”. – “Yes, I _____ it every day”.

A. been played

B. been playing

C. playing

D. play

My wedding ring ………… of yellow and white gold.

A. is made

B. is making

C. made

D. maked

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Where are Jack and Jan? – They_____ the boxes you asked for into the house now. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!