Trắc nghiệm

When we know our background and history, then we will also be able to build a

Câu Hỏi:

When we know our background and history, then we will also be able to build a (an) ………. future

Bạn đang xem: When we know our background and history, then we will also be able to build a

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm tiếng Anh 11 Unit 9: Cities of the future


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Đáp án: C
over-crowded (adj): quá đông đúc
difficult (adj): khó khăn
sustainable (adj): bền vững
renewable (adj): tái tạo
=> When we know our background and history, then we will also be able to build a sustainable future.

Tạm dịch:
Khi chúng ta hiểu biết về nền tảng và lịch sử, thì chúng ta cũng sẽ có thể xây dựng một tương lai bền vững.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: When we know our background and history, then we will also be able to build a – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!