Trắc nghiệm

Với B ≠ 0, D ≠ 0, hai phân thức A/B và C/D bằng nhau khi?

Câu Hỏi:

Với B ≠ 0, D ≠ 0, hai phân thức $\dfrac{A}{B}$ và $\dfrac{C}{D}$ bằng nhau khi?

Bạn đang xem: Với B ≠ 0, D ≠ 0, hai phân thức A/B và C/D bằng nhau khi?

Câu hỏi trong đề: Chương 2 Bài 1: Phân thức đại số


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chọn đáp án C
Trắc nghiệm toán đại số 8 chương 2 bài 1 câu 2 có đáp án

Câu hỏi liên quan

Chọn câu sai. Với đa thức B ≠ 0 ta có?

B. $\dfrac{A}{B} = \dfrac{A:N}{B:N}$ (với N là một nhân tử chung, N khác đa thức 0).

C. $\dfrac{A}{B} = \dfrac{-A}{-B}$

D. $\frac{A}{B}=\frac{A+M}{B+M}$ (Với M khác đa thức 0)

A.$\frac{A}{B}=\frac{A.M}{B.M}$ (Với M khác đa thức 0)

Phép cộng các số nguyên có tính chất nào sau đây:

A. Giao hoán

B. Kết hợp

C. Cộng với số 0

D. Tất cả các đáp án trên

Bốn bạn A, B, C, D đưa ra kết quả của các phép chia hai số nguyên 14 và 5. Hãy chọn kết quả đúng:

A. 14/5=2; 14 div 5=2; 14 mod 5=4;

B. 14/5=2.8; 14 div 5=2; 14 mod 5=4;

C. 14/5=2.8; 14 div 5=4; 14 mod 5=2

D. 14/5=3; 14 div 5=2; 14 mod 5=4

Với điều kiện nào của x thì phân thức $\dfrac{x – 1}{x – 2}$ có nghĩa?

A. x ≤ 2

B. x ≠ 1

C. x = 2

D. x ≠ 2

Với điều kiện nào của x thì phân thức $\dfrac{-3}{{6x }+{ 24}}$ có nghĩa?

A. x ≠ -4.

B. x ≠ 3.

C. x ≠ 4.

D. x ≠ 2.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Với B ≠ 0, D ≠ 0, hai phân thức A/B và C/D bằng nhau khi? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!