Lớp 11

Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 Cities Of The Future

Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 Cities Of The Future

Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 Cities In The Future

Với mong muốn giúp các em học sinh học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả, cũng như để học tốt Tiếng Anh lớp 11, BaiGiang365.vn.com đã đăng tải bộ tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 chương trình mới theo từng Unit năm học 2021. Trong đó, tài liệu Từ vựng Tiếng Anh Unit 9 Cities Of The Future tổng hợp từ mới Tiếng Anh quan trọng, kèm theo phiên âm và định nghĩa dễ hiểu. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh, các em học sinh tham khảo!

Một số tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 11 khác:

VOCABULARY

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. aging population

/ˈeɪdʒɪŋ ˌpɒpjuˈleɪʃn/(n)

: dân số già

2. authority

/ɔːˈθɒrəti/ (n)

: nhà chức trách, thẩm quyền

3. city dweller

/ˈsɪti – ˈdwelə(r)/ (n)

: người sống ờ đô thị, cư dân thành thị

4. compost

/ˈkɒmpɒst/ (n)

: phân trộn

5. commercial space

/kəˈmɜːʃl speɪs/(n)

: khu thương mại, chỗ buôn bán

6. detect

/dɪˈtekt/(v)

: dò tìm, phát hiện ra

7. environmentally

/ɪnˌvaɪrənˈmentəli/ (adv)

: với môi trường

8. generate

/ˈdʒenəreɪt/ (v)

: phát, tạo ra

9. impact

/ˈɪmpækt/ (n)

: ảnh hưởng

10. infrastructure

/ˈɪnfrəstrʌktʃə(r)/ (n)

: cơ sở hạ tầng

11. inhabitant

/ɪnˈhæbɪtənt/ (n)

: cư dân, người cư trú

12. liveable

/ˈlɪvəbl/ (a)

: sống được

13. optimistic

/ˌɒptɪˈmɪstɪk/ (adj)

: lạc quan

14. overcrowded

/ˌəʊvəˈkraʊdɪd/ (adj)

: chật ních, đông nghẹt

15. pessimistic

/ˌpesɪˈmɪstɪk/ (adj)

: bi quan

16. quality of life

(n)

: chất lượng sống

17. renewable

/rɪˈnjuːəbl/ (adj)

: có thể tái tạo lại

18. sensor

/ˈsensə(r)/ (n)

: thiết bị cảm biến

19. sustainable

/səˈsteɪnəbl/ (adj)

: không gây hại cho môi trường, có tính bển vững

20. solar energy

/ˈsəʊlə(r) ˈenədʒi/ (n)

: năng lượng mặt trời

21. solar panel

/ˈsəʊlə(r) ˈpænl/ (n)

: tấm pin năng lượng mặt trời

22. upgrade

/ˈʌpɡreɪd/ (v)

: nâng cấp

23. urban

/ˈɜːbən/ (adj)

: thuộc về đô thị

24. urban planner

/ˈɜːbən ˈplænə(r)/ (n)

người/ chuyên gia quy hoạch đô thị

25. warning

/ˈwɔːnɪŋ/ (n)

: lời cảnh cáo

26. wastewater

/ˈweɪstwɔːtə(r)/ (n)

: nước thải

Trên đây là toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng có trong Unit 9 Tiếng Anh lớp 11 sách mới. Mời bạn đọc xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit năm học 2021-2022.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2020 – 2021.

Đăng bởi: BaiGiang365.vn

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!