Trắc nghiệm

Trong các công thức sau, công thức nào thực hiện được khi nhập vào bảng tính?

Câu Hỏi:

Trong các công thức sau, công thức nào thực hiện được khi nhập vào bảng tính?

Bạn đang xem: Trong các công thức sau, công thức nào thực hiện được khi nhập vào bảng tính?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tin học 7 bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Công thức thực hiện được khi nhập vào bảng tính là: = (12+8)/2^2 + 5 * 6

Các công thức trong 3 đáp án còn lại:

B. = (12+8):22 + 5 x 6 => Dấu “:” và “x” sai định dạng kí hiệu Excel hỗ trợ (kí hiệu đúng là “/” và “*”)
C. = (12+8):2^2 + 5 * 6 => Dấu “:” sai định dạng kí hiệu Excel hỗ trợ (kí hiệu đúng là “/”)
D. (12+8)/22 + 5 * 6 => Thiếu dấu “=” phía trước phép tính

Câu hỏi liên quan

Trong Excel, Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép toán

A. + – . :

B. + – * /

C. ^ / : x

D. + – ^ \

Sắp xếp theo đúng thứ tự các bước nhập công thức vào ô tính:

1. Nhấn Enter
2. Nhập công thức
3. Gõ dấu =
4. Chọn ô tính

A. 4; 3; 2; 1

B. 1; 3; 2; 4

C. 2; 4; 1; 3

D. 3; 4; 2; 1

Trong các công thức nhập vào ô tính để tính biểu thức (9+7)/2 thì công thức nào toán học sau đây là đúng?

A. (7 + 9)/2

B. = (7 + 9):2

C. = (7 +9 )/2

D. = 9+7/2

Trong các công thức dưới đây, công thức nào sai

A. A8 = SUM(A2; A7)

B. A8 = SUM(A2:A7)

C. A8 = SUM(A2; A7; A5)

D. A8 = SUM(A2… A7)

Trong các công thức biểu diễn mối quan hệ giữa S, v, t sau đây công thức nào đúng?

A. S = v/t

B. t = v/S

C. t = S/v

D. S = t/v

Cho phép tính sau: (25+7) : (56−25)× ( 8 : 3) :2+64 ×3%
Phép tính nào thực hiện được trong chương trình bảng tính?

A. =(25+7)/(56-25)x(8/3)/2+6^4×3%

B. =(25+7)/(56-2^5)x(8/3):2+6^4×3%

C. =(25+7)/(56-2^5)*(8/3)/2+6^4* 3%

D. =(25+7)/(56-2/5)x(8/3)/2+6^4×3%

Trong chương trình bảng tính, khi vẽ biểu đồ cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?

A. Tiêu đề

B. Hiển thị hay ẩn dãy dữ liệu

C. Chú giải cho các trục

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Trong chương trình bảng tính, các kiểu dữ liệu cơ bản gồm : 

A. Kiểu số.

B. Kiểu ngày.

C. Kiểu thời trang.

D. Kiểu số và kiểu kí tự.

Trong chương trình bảng tính, thanh công thức cho biết:

A. Địa chỉ của ô được chọn.

B. Khối ô được chọn.

C. Hàng hoặc cột được chọn.

D. Dữ liệu hoặc công thức của ô được chọn.

Mỗi ô của trang tính có thể chứa:

A. Dữ liệu số

B. Dữ liệu kí tự

C. Dữ liệu ngày giờ

D. Tất cả các dạng dữ liệu trên

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Trong các công thức sau, công thức nào thực hiện được khi nhập vào bảng tính? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!