[Toán LTĐH] Chuyên đề 1: (2) Phương pháp tọa độ mặt phẳng bài 4 5 6 7 #bsquochoai #ltdhcd1 #ltdh

Bạn đang xem video [Toán LTĐH] Chuyên đề 1: (2) Phương pháp tọa độ mặt phẳng bài 4 5 6 7 #bsquochoai #ltdhcd1 #ltdh được dạy bởi giáo viên online nổi tiếng

 • 3 Bước HACK điểm cao
 • Bước 1: Nhận miễn phí khóa học Chiến lược học giỏi (lớp 12) | Các lớp khác
 • Bước 2: Xem bài giảng tại Baigiang365.vn
 • Bước 3: Làm bài tập và thi online tại Tuhoc365.vn
[Toán LTĐH] Chuyên đề 1: (2) Phương pháp tọa độ mặt phẳng bài 4 5 6 7 #bsquochoai #ltdhcd1 #ltdh
 • Đánh giá:
 • Tips: Để học hiệu quả bài giảng: [Toán LTĐH] Chuyên đề 1: (2) Phương pháp tọa độ mặt phẳng bài 4 5 6 7 #bsquochoai #ltdhcd1 #ltdh bạn hãy tập trung và dừng video để làm bài tập minh họa nhé. Chúc bạn học tốt tại Baigiang365.vn

  A. Bài giảng

  B. Câu hỏi

  Câu 1

  Vận dụng cao

  Cho hai điểm \(P\left( {1;6} \right)\) và \(Q\left( { – 3; – 4} \right)\) và đường thẳng \(\Delta \): \(2x – y – 1 = 0\). Tọa độ điểm \(N\) thuộc \(\Delta \) sao cho \(\left| {NP – NQ} \right|\) lớn nhất.

  a. \(N\left( {3;5} \right)\).
  b. \(N\left( {1;1} \right)\).
  c. \(N\left( { – 1; – 3} \right)\).
  d. \(N\left( { – 9; – 19} \right)\).

  Câu 2

  Vận dụng cao

  Đường thẳng nào dưới đây tiếp xúc với đường tròn \({\left( {x – 2} \right)^2} + {{y}^2} = 4\), tại $M$ có hoành độ ${x_M} = 3$?

  a. $x + \sqrt 3 y – 6 = 0$.
  b. $x + \sqrt 3 y + 6 = 0$.
  c. $\sqrt 3 x + y – 6 = 0$.
  d. $\sqrt 3 x + y + 6 = 0$.

  Câu 3

  Vận dụng cao

  Đường tròn đi qua \(A\left( {2;\,4} \right)\), tiếp xúc với các trục tọa độ có phương trình là

  a. \({\left( {x – 2} \right)^2} + {\left( {y – 2} \right)^2} = 4\), \({\left( {x – 10} \right)^2} + {\left( {y – 10} \right)^2} = 100\).
  b. \({\left( {x + 2} \right)^2} + {\left( {y + 2} \right)^2} = 4\), \({\left( {x – 10} \right)^2} + {\left( {y – 10} \right)^2} = 100\).
  c. \({\left( {x – 2} \right)^2} + {\left( {y – 2} \right)^2} = 4\), \({\left( {x + 10} \right)^2} + {\left( {y + 10} \right)^2} = 100\).
  d. \({\left( {x + 2} \right)^2} + {\left( {y + 2} \right)^2} = 4\), \({\left( {x + 10} \right)^2} + {\left( {y + 10} \right)^2} = 100\).

  C. Lời giải

  Đáp án câu 1

  d

  Phương pháp giải

  Đánh giá GTLN của biểu thức \(\left| {NP – NQ} \right|\), từ đó suy ra vị trí điểm \(N\).

  Đáp án chi tiết:

  Ta có: $\left( {2.1 – 6 – 1} \right).\left( { – 2.3 – 4 – 1} \right) = 55 > 0$ \( \Rightarrow P\) và \(Q\) cùng phía so với \(\Delta \).

  Phương trình đường thẳng \(PQ\): \(5x – 2y + 7 = 0\).

  Gọi $H = \Delta  \cap PQ$, tọa độ \(H\) là nghiệm của hệ phương trình: $\left\{ \begin{array}{l}2x – y – 1 = 0\\5x – 2y + 7 = 0\end{array} \right.$ \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x =  – 9\\y =  – 19\end{array} \right.\).

  Hay \(H\left( { – 9; – 19} \right)\).

  Với mọi điểm \(N \in \Delta \) thì: \(\left| {NP – NQ} \right|\) \( \le \left| {HP – HQ} \right| = \left| {PQ} \right|\) \( \Rightarrow {\left| {NP – NQ} \right|_{\max }} = \left| {PQ} \right|\).

  Dấu bằng xảy ra khi \(N\) trùng \(H\).

  Đáp án cần chọn là: d

  Đáp án câu 2

  a

  Phương pháp giải

  – Tìm tung đọ tiếp điểm suy ra tọa độ tiếp điểm.

  – Viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn tại điểm vừa tìm được.

  Đáp án chi tiết:

  Thế ${x_M} = 3$ vào phương trình đường tròn, ta được: ${y^2} = 3 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}y = \sqrt 3 \\y =  – \sqrt 3 \end{array} \right.$

  $ \Rightarrow {M_1}\left( {3;\sqrt 3 } \right)$, ${M_2}\left( {3; – \sqrt 3 } \right)$.

  Đường tròn $\left( C \right)$ có tâm $I\left( {2;0} \right)$.

  • Với $I\left( {2;0} \right)$, ${M_1}\left( {3;\sqrt 3 } \right)$ ta có $\overrightarrow {I{M_1}} = \left( {1;\sqrt 3 } \right)$.

  Đường thẳng qua ${M_1}\left( {3;\sqrt 3 } \right)$ và nhận $\overrightarrow {I{M_1}}  = \left( {1;\sqrt 3 } \right)$ làm véctơ pháp tuyến có phương trình là $\left( {x – 3} \right) + \sqrt 3 \left( {y – \sqrt 3 } \right) = 0$ $ \Leftrightarrow x + \sqrt 3 y – 6 = 0$.

  • Với $I\left( {2;0} \right)$, ${M_2}\left( {3; – \sqrt 3 } \right)$ ta có $\overrightarrow {I{M_2}} = \left( {1; – \sqrt 3 } \right)$.

  Đường thẳng qua ${M_2}\left( {3; – \sqrt 3 } \right)$ và nhận $\overrightarrow {I{M_2}}  = \left( {1; – \sqrt 3 } \right)$ làm véctơ pháp tuyến có phương trình là $\left( {x – 3} \right) – \sqrt 3 \left( {y + \sqrt 3 } \right) = 0$ $ \Leftrightarrow x – \sqrt 3 y – 6 = 0$.

  Vậy đường thẳng tiếp xúc với đường tròn \({\left( {x – 2} \right)^2} + {{y}^2} = 4\) tại $M$ có hoành độ ${x_M} = 3$ là $x + \sqrt 3 y – 6 = 0$ hoặc $x – \sqrt 3 y – 6 = 0$.

  Đáp án cần chọn là: a

  Đáp án câu 3

  a

  Phương pháp giải

  – Viết phương trình đường tròn dạng chính tắc có tâm \(I\left( {a;b} \right)\) và bán kính \(R\).

  – Thay tọa độ \(A\) vào phương trình.

  – Đường tròn tiếp xúc với hai trục tọa độ \( \Leftrightarrow \left| a \right| = \left| b \right| = R\).

  Đáp án chi tiết:

  Đường tròn \(\left( C \right)\) có tâm \(I\left( {a;\,b} \right)\), bán kính \(R\) có phương trình là \({\left( {x – a} \right)^2} + {\left( {y – b} \right)^2} = {R^2}\)

  Ta có đường tròn \(\left( C \right)\) đi qua \(A\left( {2;\,4} \right)\) nên ta có: \({\left( {2 – a} \right)^2} + {\left( {4 – b} \right)^2} = {R^2}\) \(\left( 1 \right)\)

  Đường tròn \(\left( C \right)\)tiếp xúc với các trục tọa độ, ta phải có \(\left| a \right| = \left| b \right| = R\) \(\left( 2 \right)\)

  • Trường hợp 1: Nếu \(a = b\), thay vào \(\left( 1 \right)\) ta có

  \({\left( {2 – a} \right)^2} + {\left( {4 – a} \right)^2} = {a^2} \Leftrightarrow {a^2} – 12a + 20 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}a = 2\\a = 10\end{array} \right.\)

  Với \(a = 2\) ta có phương trình đường tròn \({\left( {x – 2} \right)^2} + {\left( {y – 2} \right)^2} = 4\)

  Với \(a = 10\) ta có phương trình đường tròn \({\left( {x – 10} \right)^2} + {\left( {y – 10} \right)^2} = 100\)

  • Trường hợp 2: Nếu \(a = – b\), thay vào \(\left( 1 \right)\) ta có phương trình

  \({\left( {2 – a} \right)^2} + {\left( {4 + a} \right)^2} = {a^2} \Leftrightarrow {a^2} + 4a + 20 = 0\): phương trình này vô nghiệm.

  Vậy các đường tròn có phương trình \({\left( {x – 2} \right)^2} + {\left( {y – 2} \right)^2} = 4\), \({\left( {x – 10} \right)^2} + {\left( {y – 10} \right)^2} = 100\) thỏa mãn yêu cầu bài toán.

  Đáp án cần chọn là: a

  Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học: [Toán LTĐH] Chuyên đề 1: (2) Phương pháp tọa độ mặt phẳng bài 4 5 6 7 #bsquochoai #ltdhcd1 #ltdh

  TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ


  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 8 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 6

  Kiểm tra 45 phút- Toán hình 10 chương 3 -Hỗ Trợ Casio

  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 7 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 5

  Kiểm tra 45 phút Toán 10 Chương 3 – Hình Học

  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 4 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 3

  Kiểm tra 45 phút hình chương 3 – Toán 10

  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 6 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 4

  LIVESTREAM CHỮA ĐỀ ÔN TẬP HÌNH 10 CHƯƠNG 3

  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 5 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 4

  CGV 001- Tuyển chọn Hình học giải tích trong mặt phẳng Oxy từ các đề thi

  No Comments

   Leave a Reply