Toán học lớp 10 – Đại số – Bài 4 – Bất phương trình bậc nhất hai ẩn – Tiết 1

Bạn đang xem video Toán học lớp 10 – Đại số – Bài 4 – Bất phương trình bậc nhất hai ẩn – Tiết 1 được dạy bởi giáo viên online nổi tiếng

 • 3 Bước HACK điểm cao
 • Bước 1: Nhận miễn phí khóa học Chiến lược học giỏi (lớp 12) | Các lớp khác
 • Bước 2: Xem bài giảng tại Baigiang365.vn
 • Bước 3: Làm bài tập và thi online tại Tuhoc365.vn
Toán học lớp 10 - Đại số - Bài 4 - Bất phương trình bậc nhất hai ẩn - Tiết 1
 • Đánh giá:
 • Tips: Để học hiệu quả bài giảng: Toán học lớp 10 – Đại số – Bài 4 – Bất phương trình bậc nhất hai ẩn – Tiết 1 bạn hãy tập trung và dừng video để làm bài tập minh họa nhé. Chúc bạn học tốt tại Baigiang365.vn

  A. Bài giảng

  B. Câu hỏi

  Câu 1

  Vận dụng

  Cho hệ bất phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}2x – \dfrac{3}{2}y \ge 1\\4x – 3y \le 2\end{array} \right.\) có tập nghiệm \(S\). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

  a. \(\left( { – \dfrac{1}{4}; – 1} \right) \notin S\).
  b. \(S = \left\{ {\left( {x;y} \right)|4x – 3y = 2} \right\}\).
  c. Biểu diễn hình học của \(S\) là nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ và kể cả bờ $d$, với $d$ là là đường thẳng \(4x – 3y = 2\).
  d. Biểu diễn hình học của \(S\) là nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ và kể cả bờ $d$, với $d$ là là đường thẳng \(4x – 3y = 2\).

  Câu 2

  Nhận biết

  Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

  a. \(2{x^2} + 3y > 0.\)
  b. \({x^2} + {y^2} < 2.\)
  c. \(x + {y^2} \ge 0.\)
  d. \(x + y \ge 0.\)

  Câu 3

  Vận dụng

  Miền nghiệm của bất phương trình \(3x – 2y >  – 6\) là


  a.


  b.


  c.


  d.

  C. Lời giải

  Đáp án câu 1

  b

  Phương pháp giải

  – Biểu diễn miền nghiệm của hệ trên mặt phẳng tọa độ.

  – Xét tính đúng, sai của từng đáp án và kết luận.

  Đáp án chi tiết:

  Dễ thấy \(x =  – \dfrac{1}{4};y =  – 1\) thỏa mãn cả hai bất phương trình nên \(\left( { – \dfrac{1}{4}; – 1} \right) \in S\), do đó A sai.

  Ta sẽ biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ như sau:

  Trước hết, ta vẽ hai đường thẳng:

  \(\left( {{d_1}} \right):2x – \dfrac{3}{2}y = 1\)

  \(\left( {{d_2}} \right):4x – 3y = 2\)

  Thử trực tiếp ta thấy \(\left( {0\,\,;\,\,0} \right)\) là nghiệm của phương trình (2) nhưng không phải là nghiệm của phương trình (1). Sau khi gạch bỏ các miền không thích hợp, tập hợp nghiệm của bất phương trình chính là các điểm thuộc đường thẳng \(\left( d \right):4x – 3y = 2.\)

  Đáp án cần chọn là: b

  Đáp án câu 2

  d

  Phương pháp giải

  Sử dụng định nghĩa bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

  Bất phương trình bậc nhất có dạng \(ax + by + c < 0\left( { > 0; \le 0; \ge 0} \right)\) với \({a^2} + {b^2} > 0\).

  Đáp án chi tiết:

  – Theo định nghĩa thì \(x + y \ge 0\)là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

  – Các bất phương trình còn lại là bất phương trình bậc hai.

  Đáp án cần chọn là: d

  Đáp án câu 3

  c

  Phương pháp giải

  – Vẽ đường thẳng \(\left( d \right):3x – 2y =  – 6.\)

  – Kiểm tra điểm \(\left( {0;0} \right)\) có thuộc miền nghiệm hay không và biểu diễn miền nghiệm.

  Đáp án chi tiết:

  Trước hết, ta vẽ đường thẳng \(\left( d \right):3x – 2y =  – 6.\)

  Ta thấy \(\left( {0\,\,;\,\,0} \right)\) là nghiệm của bất phương trình đã cho. Vậy miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng bờ \(\left( d \right)\) chứa điểm \(\left( {0\,\,;\,\,0} \right).\)

  Đáp án cần chọn là: c

  Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học: Toán học lớp 10 – Đại số – Bài 4 – Bất phương trình bậc nhất hai ẩn – Tiết 1

  TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ


  Bài 1: Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

  Giải BT Bài 4 trang 99 SGK Toán Đại số 10 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

  Toán học lớp 10 – Đại số – Bài 4 – Bất phương trình bậc nhất hai ẩn – Tiết 3

  Toán học lớp 10 – Đại số – Bài 4 – Bất phương trình bậc nhất hai ẩn – Tiết 2

  Toán đại số 10 – Bất đẳng thức, bất phương trình – Bất phương trình bậc nhất hai ẩn số

  Đại số 10- Chương 4- Bài 4- Phần 1- Bất phương trình bậc nhất hai ẩn- NÊN XEM

  Đại số 10- Chương 4- Bài 4- Phần 2- Bất phương trình bậc nhất hai ẩn- QUAN TRỌNG

  Đại số 10- Chương 4- Bài 4- Phần 3- Bài tập bất phương trình bậc nhất hai ẩn- THÚ VỊ

  Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

  Ứng dụng của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

  No Comments

   Leave a Reply