Trắc nghiệm

Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho từ từ a mol HCl vào dung dịch chứa a mol

Câu Hỏi:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho từ từ a mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na2CO3.

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH loãng.

(c) Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng, dư.

(d) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư.

(e) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 dư.

(g) Cho dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch Ba(OH)2 dư.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm tạo ra hai muối là:

Bạn đang xem: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho từ từ a mol HCl vào dung dịch chứa a mol

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 9


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm tạo ra hai muối là 5.

Ta có các PTHH sau:

(a) HCl + Na2CO3 → NaHCO3 + NaCl

(b) Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

(c) 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

(d) Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

(e) 2NaOH + Ca(HCO3)2 → Na2CO3 + CaCO3↓ + 2H2O

(g) 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → 3BaSO4↓ + 2Al(OH)3

Sau đó: Ba(OH)2 dư + 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2O

⇒ TN (a) (b) (d) (e) và (g) tạo 4 muối

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho từ từ a mol HCl vào dung dịch chứa a mol – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!