Trắc nghiệm

Those companies were closed due to some seriously financial problems.

Câu Hỏi:

Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chân trong câu:

Those companies were closed due to some seriously financial problems.

Bạn đang xem: Those companies were closed due to some seriously financial problems.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh cơ bản đề số 4


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Those companies were closed due to some seriously financial problems.
=> Đồng nghĩa với closed là wiped out:
be closed (đóng cửa) = be wiped out (bị xóa sổ)
Tạm dịch: Những công ty đó đã bị xóa sổ bởi một số vấn đề tài chính nghiêm trọng.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Those companies were closed due to some seriously financial problems. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!