Trắc nghiệm

The word “this” in the paragraph 3 refers to ____.

Câu Hỏi:

The word “this” in the paragraph 3 refers to ____.

Bạn đang xem: The word “this” in the paragraph 3 refers to ____.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 1: Reading


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Thông tin: Yet when parents minimize conflict, family bonds can be maintained. And many families are doing this.

Dịch: Tuy nhiên, khi cha mẹ giảm thiểu xung đột, trái phiếu gia đình có thể được duy trì. Và nhiều gia đình đang làm điều này.
Như vậy, “this’ thay thế cho “minimizing conflict”

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: The word “this” in the paragraph 3 refers to ____. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!