Trắc nghiệm

The word “seize” in the fourth paragraph is closest in meaning to________.

Câu Hỏi:

The word “seize” in the fourth paragraph is closest in meaning to________.

Bạn đang xem: The word “seize” in the fourth paragraph is closest in meaning to________.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 1: Reading


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Aeize = catch (nắm bắt)

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: The word “seize” in the fourth paragraph is closest in meaning to________. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!