Trắc nghiệm

The word “manageable” in paragraph 3 is closest in meaning to ____.

Câu Hỏi:

The word “manageable” in paragraph 3 is closest in meaning to ____.

Bạn đang xem: The word “manageable” in paragraph 3 is closest in meaning to ____.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 1: Reading


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Manageable (có thể quản lý) = easy (dễ dàng)

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: The word “manageable” in paragraph 3 is closest in meaning to ____. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!