Trắc nghiệm

The residents in Kansas would not be worried about water in the future because

Câu Hỏi:

The residents in Kansas would not be worried about water in the future because ………

Bạn đang xem: The residents in Kansas would not be worried about water in the future because

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm tiếng Anh 11 Unit 9: Cities of the future


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Đáp án:
Cư dân ở Kansas sẽ không lo lắng về nước trong tương lai vì ………
A. cơ sở hạ tầng không yêu cầu sửa chữa hoặc thay thế
B. thành phố sẽ không bao giờ có ống nước bị hỏng
C. cán bộ thành phố thường sửa chữa hoặc thay thế đường ống dẫn nước
D. có thể không có sự gián đoạn đối với cấp nước
Thông tin: Warning would be issued to city officials when the infrastructure requires repair or
replacement. In this way, the city would never be at risk of having broken pipes.
Tạm dịch:
Cảnh báo sẽ được đưa ra với cán bộ thành phố khi cơ sở hạ tầng yêu cầu sửa chữa hoặc thay thế. Bằng cách này, thành phố sẽ không bao giờ có nguy cơ bị vỡ đường ống.
=> The residents in Kansas would not be worried about water in the future because there may be no disruption to water supply.

Đáp án cần chọn là: D

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: The residents in Kansas would not be worried about water in the future because – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!