Trắc nghiệm

The most important task in building is …………

Câu Hỏi:

The most important task in building is …………

Bạn đang xem: The most important task in building is …………

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm tiếng Anh 11 Unit 9: Cities of the future


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Đáp án:
Nhiệm vụ quan trọng nhất trong xây dựng là …………
A. để sử dụng quá nhiều tài nguyên cho các thành phố
B. để nêu lên câu hỏi về tương lai
C. để làm cho các thành phố trong tương lai bền vững
D. để làm cho các thành phố trong tương lai được tổ chức tốt hơn
Thông tin: This gives rise to the question of how sustainable the cities of the future
would be.
Tạm dịch:
Điều này dẫn đến câu hỏi về sự bền vững của các thành phố trong tương lai.
=> The most important task in building is to make cities in the future sustainable.
Đáp án cần chọn là: C

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: The most important task in building is ………… – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!