Trắc nghiệm

The ………. has been destroyed: roads, hospitals, universities, nurseries, schools, businesses.

Câu Hỏi:

The ………. has been destroyed: roads, hospitals, universities, nurseries, schools, businesses.

Bạn đang xem: The ………. has been destroyed: roads, hospitals, universities, nurseries, schools, businesses.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm tiếng Anh 11 Unit 9: Cities of the future


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Đáp án: D
building (n): tòa nhà
material (n): vật liệu
condition (n): điều kiện
infrastructure (n): cơ sở hạ tầng
=> The infrastructure has been destroyed: roads, hospitals, universities, nurseries, schools, businesses.

Tạm dịch:
Các cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy: đường xá, bệnh viện, trường đại học, vườn ươm, trường học, doanh nghiệp.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: The ………. has been destroyed: roads, hospitals, universities, nurseries, schools, businesses. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!