Trắc nghiệm

Stress and tiredness often leads to lack of concentration.

Câu Hỏi:

Stress and tiredness often leads to lack of concentration.

Bạn đang xem: Stress and tiredness often leads to lack of concentration.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 Unit 2: Your body and you


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

result in = lead to = cause: gây ra
Dịch: Căng thẳng mà mệt mỏi có thể dẫn đến mất tập trung.

Câu hỏi liên quan

These students are made to study so much by their parents.

A. Their parents make these students to study so much.

B. Their parents make these students study so much

C. Their parents made these students study so much.

D. Their parents made these students to study so much.

I’m going to stay with my uncle for about 3 weeks.

A. I’m going to spend 3 weeks staying in my uncle’s house

B. I’m going to take 3 weeks staying in my uncle’s house.

C. I’m going to have 3 weeks staying in my uncle’s house.

D. I’m going to set 3 weeks staying in my uncle’s house.

The burglar cut the telephone wires for fear that I’ll call the police.

A. The burglar cut the telephone wires so that I’ll call the police.

B. The burglar cut the telephone wires so that I’ll call the police.

C. The burglar cut the telephone wires such that I’ll call the police

D. The burglar cut the telephone wires such that I can’t call the police.

My younger sister will be ten on her next birthday.

A. My younger sister will reach ten years old on her next birthday.

B. There will be ten guests on her next birthday.

C. My younger sister is unhappy on her next birthday.

D. My younger sister wants some pens on her next birthday

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Stress and tiredness often leads to lack of concentration. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!