Trắc nghiệm

She said to us Don’t be late again.

Câu Hỏi:

Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it.

She said to us “Don’t be late again”.

Bạn đang xem: She said to us Don’t be late again.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm tiếng Anh 11 unit 10: Healthy lifestyle and longevity


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nhận biết: cấu trúc tell sb (not) to V
Công thức: tell + sb + (not) to V: bảo ai làm gì
Đáp án A dùng sai cấu trúc với “say”: say + that + clause: nói điều gì
Đáp án B, C dùng sai cấu trúc với “tell”.
She told us not to be late again
Tạm dịch:
Cô ấy bảo chúng tôi không được đến trễ nữa.
Đáp án cần chọn là: D

Câu hỏi liên quan

Drinking too much alcohol is said to __________ harm to our health.

A. take

B. lead

C. make

D. do

One of the most famous and respectable learners of the country is said to have found this school.

A. the most

B. respectable

C. the country

D. have found

This house is said to be __________ by ghosts.

A. haunt

B. haunted

C. haunting

D. haunts

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: She said to us Don’t be late again. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!