Trắc nghiệm

She is a very generous old woman. She has given most of her wealth to a charity

Câu Hỏi:

Tìm từ trái nghĩa với từ được gạch chân trong câu:

She is a very generous old woman. She has given most of her wealth to a charity organization.

Bạn đang xem: She is a very generous old woman. She has given most of her wealth to a charity

Câu hỏi trong đề: ​Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh từ trái nghĩa – Đề số 5


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

She is a very generous old woman. She has given most of her wealth to a charity organization.
(Bà là một người phụ nữ lớn tuổi rất hào phóng. Cô đã trao phần lớn tài sản của mình cho một tổ chức từ thiện.)
generous: hào phóng
A. mean: bần tiện, keo kiệt.
B. amicable: thân thiện
C. kind: tử tế
D. hospitable: mến khách
=> generous >, chọn đáp án A.

 

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: She is a very generous old woman. She has given most of her wealth to a charity – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!