Trắc nghiệm

Question: Peter thinks it’s a bad habit to rely on robots.

Câu Hỏi:

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

People have been dreaming of having

     I’m Peter. I have been dreaming of having a robot for a long time. In the future, I may build a villa on the moon. I will live with a teaching robot, a worker robot, a doctor robot and a home robot. I will be able to do difficult homework with the help of teaching robot. A worker robot will help me build new houses. A doctor robot could look after me when I’m sick. And a home robot will do household chores for me every day. It will be convenient. I will be able to do researches on science and invent new things. Some people say it’s a bad habit to rely on robots. But I think robots are very helpful to human life.

Question: Peter thinks it’s a bad habit to rely on robots.

Bạn đang xem: Question: Peter thinks it’s a bad habit to rely on robots.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 12


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giải thích:
Câu hỏi: Peter thinks it’s a bad habit to rely on robots. (Peter nghĩ rằng đó là một thói quen xấu khi dựa vào rô bốt.)
Dựa vào câu: “Some people say it’s a bad habit to rely on robots.”. (Dịch: Một vài người nói phụ thuộc vào người máy là thói quen xấu.)
=> Thông tin câu hỏi đưa ra không đúng với thông tin trong bài đọc)

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Question: Peter thinks it’s a bad habit to rely on robots. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!