Trắc nghiệm

Phương trình hoá học đúng là

Câu Hỏi:

Phương trình hoá học đúng là

Bạn đang xem: Phương trình hoá học đúng là

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 8 bài 17: Bài luyện tập 3


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đáp án C
– Các phương trình A, B, D chưa đúng vì chưa điền hệ số cân bằng.
– Viết lại các phương trình đúng:
A. 4P + 3O2 → 2P2O3
B. 2Na + H2SO4 → Na2SO4 + H2
D. 2Mg + O2 → 2MgO

Câu hỏi liên quan

Phản ứng hóa học nào sau đây là sai?

A. AgNO3 + HCI → AgCl + HNO3.

B. 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O.

C. Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O.

D. Fe + Cl2 → FeCl2.

Hệ số của Al trong phản ứng sau là
${A}{l} + {H}_{2}{S}{O}_{4} → {A}{l}_{2}\left({{{S}{O}_{4}}}\right){3} + {H}_{2}$_

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Chọn hệ số thích hợp và công thức hóa học của chất còn thiếu
${C}{u}{O} + ? {H}{C}{l} → {C}{u}{C}{l}_{2} + ?$

A. ${H}_{2}{O}$ & 1:2:1:1

B. ${H}_{2}$ & 1:1:1:1

C. ${H}_{2}{O}$ & 1:2:1:2

D. ${O}_{2}$ & 1:1:1:1

Phương trình hóa học nào sau đây là đúng?

A. ${N}_{2} + {3}{H}_{2} \xrightarrow[]{t^o} {N}{H}_{3}$

B. ${N}_{2} + {H}_{2} \xrightarrow[]{t^o} {N}{H}_{3}$

C. ${N}_{2} + {3}{H}_{2} \xrightarrow[]{t^o} {2}{N}{H}_{3}$

D. ${N}_{2} + {H}_{2} \xrightarrow[]{t^o} {2}{N}{H}_{3}$

Cho 3,92 g sắt cháy trong không khí sinh ra 5,04 sắt (II) oxit. Tính khối lượng oxi đã tham gia phản ứng

A. 1,21 g

B. 1,12 g

C. 2,12 g

D. 2,24 g

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Phương trình hoá học đúng là – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!