Trắc nghiệm

Phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng một chiều là phù hợp?

Câu Hỏi:

Phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng một chiều là phù hợp?

Bạn đang xem: Phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng một chiều là phù hợp?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tin học 11 bài 11: Kiểu mảng


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phát biểu về kiểu mảng một chiều phù hợp là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu

– Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu. Mảng được đặt tên và mỗi phần tử của nó có một chỉ số. Để mô tả ta cần xác định kiểu của các phần tử và cách đánh số các phần tử của nó.

– Minh họa mảng 1 chiều: Chương trình giải bài toán tổng quát với N ngày trong Pascal
Phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng một chiều là phù hợp?

Câu hỏi liên quan

Phương án nào dưới đây là khai báo mảng hợp lệ?

A. Var mang : ARRAY[0..10] OF INTEGER;

B. Var mang : ARRAY[0..10] : INTEGER;

C. Var mang : INTEGER OF ARRAY[0..10];

D. Var mang : ARRAY(0..10) : INTEGER;

Chọn câu phát biểu đúng về kiểu dữ liệu của mảng?

A. Có thể dùng tất cả các kiểu dữ liệu để làm kiểu dữ liệu của mảng

B. Kiểu dữ liệu của mảng chỉ có thể là kiểu số nguyên, số thực, kiểu logic, kiểu ký tự

C. Kiểu dữ liệu của mảng là kiểu của các phần tử của mảng, là Integer hoặc Real

D. Kiểu dữ liệu của mảng phải được định nghĩa trước thông qua từ khóa VAR

Phát biểu nào sau đây về mảng là không chính xác?

A. Chỉ số của mảng không nhất thiết bắt đầu từ 1

B. Có thể xây dựng mảng nhiều chiều

C. Xâu kí tự cũng có thể xem như là một loại mảng

D. Độ dài tối đa của mảng là 255

Để khai báo số phần tử của mảng trong Pascal, người lập trình cần:

A. khai báo một hằng số là số phần tử của mảng

B. khai báo chỉ số bắt đầu và kết thúc của mảng

C. khai báo chỉ số kết thúc của mảng

D. không cần khai báo gì, hệ thống sẽ tự xác định

Thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp?

A. Khai báo mảng của các bản ghi

B. Khai báo mảng xâu kí tự

C. Khai báo mảng hai chiều

D. Khai báo thông qua kiểu mảng đã có

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng một chiều là phù hợp? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!