Trắc nghiệm

Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là 2H+ + S2- → H2S?

Câu Hỏi:

Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là 2H+ + S2- → H2S?

Bạn đang xem: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là 2H+ + S2- → H2S?

Câu hỏi trong đề: Sự điện li


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phản ứng có phương trình ion rút gọn là 2H+ + S2- → H2S là: K2S + HCl →→ H2S + KCl 

Giải thích:

Phương trình ion rút gọn của các phương trình còn lại lần lượt là:

A. FeS (r) + 2H+ → Fe2+ + H2S

B. Mg(r) + 2H(+) → Mg(2+) + H2S + H2O

C. Ba(2+) + S(2-) + 2H(+) + SO4(2-) → BaSO4(r) + H2S

Câu hỏi liên quan

Cho một số hợp chất: H2S, H2SO3, H2SO4, NaHS, Na2SO3, SO3, K2S, SO2. Dãy các chất trong đó lưu huỳnh có cùng số oxi hóa là

A.H2S, H2SO3, H2SO4

B. H2SO3, H2SO4, Na2SO3, SO3

C. H2SO3, H2SO4, Na2SO3, SO2

D. H2S, NaHS, K2S

Trong dung dịch ion CO32- cùng tồn tại với các ion

A. NH4+, Na+, K+.

B. Cu2+, Mg2+, Al3+.

C. Fe2+, Zn2+, Al3+ .

D. Fe3+, HSO4-.

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. NaCl.

B. AgCl.

C. HI.

D. HF.

Trong dung dịch, ion OH- không tác dụng được với ion

A. K+.

B. H+.

C. HCO3-.

D. Fe3+.

Phương trình H+ + OH-→→ H2O là phương trình ion thu gọn của phản ứng có phương trình sau:

A. NaOH + NaHCO3→→ Na2CO3 + H2O.

B. NaOH + HCl →→ NaCl + H2O.

C. H2SO4 + BaCl2→→ BaSO4 + 2HCl.

D. Đáp án khác

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là 2H+ + S2- → H2S? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!