Trắc nghiệm

Peter tried his best and passed the driving test at the first _______.

Câu Hỏi:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

Peter tried his best and passed the driving test at the first _______.

Bạn đang xem: Peter tried his best and passed the driving test at the first _______.

Câu hỏi trong đề: ​Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh cơ bản đề số 1


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Peter tried his best and passed the driving test at the first attempt.
Tạm dịch: Peter đã cố gắng hết sức và vượt qua bài kiểm tra lái xe ngay lần thử đầu tiên.
– try (v): thử, cố gắng.
– doing: làm.
– aim (n+v): mục đích, nhắm tới.

Câu hỏi liên quan

She tried very hard to pass the driving test. She could hardly pass it.

A. Although she didn’t try hard to pass the driving test, she could pass it.

B. Despite being able to pass the driving test, she didn’t pass it

C. No matter how hard she tried, she could hardly pass the driving test

D. She tried very hard, so she passed the driving test satisfactorily

On his third try, he succeeded…… passing his driving test.

A. in

B. on

C. at

D. to

After he ———— his driving test he bought a car.

A. had passed

B. pass

C. passed

D. passing

Belinda Harrell ________ taking her driving test until she finally passed it on her twenty-first attempt.

A. kept on

B. wore out

C. cleared off

D. used up

Henry is talking to his mother.
– Henry: “I’ve passed my driving test.”
– His mother: “…………..”

A. All right.

B. That’s too bad.

C. That’s a good idea.

D. Congratulations!

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Peter tried his best and passed the driving test at the first _______. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!