Trắc nghiệm

Oil, natural gas, and coal are ………. fuels.

Câu Hỏi:

Oil, natural gas, and coal are ………. fuels.

Bạn đang xem: Oil, natural gas, and coal are ………. fuels.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm tiếng Anh 11 Unit 9: Cities of the future


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Đáp án: B
renewable (adj): tái tạo
non-renewable (adj): không thể tái tạo
new (adj): mới
alternative (adj): khác, thay thế cái cũ
=> Oil, natural gas, and coal are non-renewable fuels.

Tạm dịch:
Dầu, khí tự nhiên và than là nhiên liệu không tái tạo được.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Oil, natural gas, and coal are ………. fuels. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!