Trắc nghiệm

Nobody liked the film,……………………?

Câu Hỏi:

Nobody liked the film,……………………?

Bạn đang xem: Nobody liked the film,……………………?

Câu hỏi trong đề: ​Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản – Đề số 6


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nobody liked the film, did they?

* Giải thích: Đây là dạng câu hỏi đuôi thì quá khứ đơn với đại từ bất định “Nobody”.

Câu hỏi liên quan

Choose the best option to complete the sentence.Your body will change in shape and________

A. height

B. high

C. tall

D. taller

Many students aren’t keen …………………… their study at school.

A. about

B. for

C. with

D. on

Although he loved his country, …………………… most of his life abroad.

A. but spent

B. but he spent

C. he spent

D. so he spent

She hasn’t written to me……….

A. already

B. never

C. no longer

D. yet

She hasn’t written to me…………… we met last time.

A. before

B. since

C. ago

D. for

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nobody liked the film,……………………? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!