Trắc nghiệm

My mom often asks me to ___ my room on the weekend.

Câu Hỏi:

My mom often asks me to ________ my room on the weekend.

Bạn đang xem: My mom often asks me to ___ my room on the weekend.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 3 : Community service


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nhận biết: Bài tập về từ vựng
Giải thích
My mom often asks me to ___ my room on the weekend.
stay (v): ở, lưu trú
volunteer (v): tình nguyện
make (v): làm, chế tạo
clean up (n): dọn dẹp
=> chọn D.
My mom often asks me to clean up my room on the weekend.
Dịch nghĩa: Mẹ tôi bảo tôi dọn dẹp phòng của tôi vào cuối tuần.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: My mom often asks me to ___ my room on the weekend. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!