Trắc nghiệm

Kết quả của hàm sau: =MAX(A1,A5), trong đó: A1=5, A2=8; A3=9; A4=10; A5=2

Câu Hỏi:

Kết quả của hàm sau: =MAX(A1,A5), trong đó: A1=5, A2=8; A3=9; A4=10; A5=2

Bạn đang xem: Kết quả của hàm sau: =MAX(A1,A5), trong đó: A1=5, A2=8; A3=9; A4=10; A5=2

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tin học 7 bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Kết quả của hàm: =MAX(A1,A5) = MAX(5,2) = 5. Hàm Max là hàm tìm giá trị lớn nhất.

Câu hỏi liên quan

Kết quả của hàm sau: =AVERAGE(A1:A4), trong đó: A1=16; A2=29; A3= 24 ; A4=15

A. 23

B. 21

C. 20

D. Không thực hiện được

Kết quả của hàm =Average(3,8,10) là:

A. 21

B. 7

C. 10

D. 3

Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện?

A. Tính tổng của ô A5 và ô A10

B. Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10

C. Tính tổng từ ô A5 đến ô A10

D. Tìm giá trị nhỏ nhất từ ô A5 đến ô A10

Kết quả của hàm sau: =SUM(A1:A3), trong đó: A1= 5; A2=39; A3=52

A. 96

B. 89

C. 95

D. Không thực hiện được

Hàm AVERAGE là hàm dùng để:

A. Tính tổng

B. Tìm số nhỏ nhất

C. Tìm số trung bình cộng

D. Tìm số lớn nhất

Nếu khối A1:A5 lần lượt chứa các số 10, 7, 9, 27, 2 kết quả phép tính nào sau đây đúng:

A. =MAX(A1,B5,15) cho kết quả là 15

B. =MAX(A1:B5, 15) cho kết quả là 27

C. =MAX(A1:B5) cho kết quả là 27

D. Tất cả đều đúng.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Kết quả của hàm sau: =MAX(A1,A5), trong đó: A1=5, A2=8; A3=9; A4=10; A5=2 – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!