Trắc nghiệm

In the early 1900’s, Pennsylvania’s industries grew rapidly, a growth sometimes accompanied by disputes labor

Câu Hỏi:

Tìm lỗi sai trong câu:

In the early 1900’s, Pennsylvania’s industries grew rapidly, a growth sometimes accompanied by disputes labor.

Bạn đang xem: In the early 1900’s, Pennsylvania’s industries grew rapidly, a growth sometimes accompanied by disputes labor

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh tìm lỗi sai – Đề số 9 (Có đáp án)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

In the early 1900’s, Pennsylvania’s industries grew rapidly, a growth sometimes accompanied by disputes labor.

* Giải thích: Đây là câu bị động thì quá khứ đơn, cấu trúc S + tobe (was/were) / V2/V-ed+ by sb/sth

=> accompanied by phải sửa thành was accompanied by

Câu hỏi liên quan

Some people often say that using cars is not as convenient than using motorbikes.

A. some

B. say

C. than

D. is

Looking from afar, the village resembles a small green spot dotted with tiny fireballs.

A. Looking

B. the village

C. dotted

D. fireballs

Although Nam worked very hard, but he didn’t pass the final exam.

A. Although

B. hard

C. didn’t

D. pass

A warning printed on a makeshift lifebuoy says: “This is not a life-saving device. Children should be accompany by their parents.”

A. printed

B. makeshift lifebuoy

C. device

D. accompany

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: In the early 1900’s, Pennsylvania’s industries grew rapidly, a growth sometimes accompanied by disputes labor – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!