Trắc nghiệm

If you want to raise rents, you have to ………. the housing first.

Câu Hỏi:

If you want to raise rents, you have to ………. the housing first.

Bạn đang xem: If you want to raise rents, you have to ………. the housing first.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm tiếng Anh 11 Unit 9: Cities of the future


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Đáp án: B
detect (v): phát hiện
upgrade (v): nâng cấp
demolish (v): phá hủy
farmer (v): xây dựng
=> If you want to raise rents, you have to upgrade the housing first.

Tạm dịch:
Nếu bạn muốn tăng tiền thuê nhà, trước tiên bạn phải nâng cấp ngôi nhà đã.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: If you want to raise rents, you have to ………. the housing first. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!