Trắc nghiệm

I just took it ……… that he’d always be available.

Câu Hỏi:


I just took it ……… that he’d always be available.

Bạn đang xem: I just took it ……… that he’d always be available.

Câu hỏi trong đề: Đề ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Anh số 3 có đáp án


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

– Đáp án: I just took it for granted that he’d always be available.

– Dịch: Tôi chỉ coi đó là điều hiển nhiên rằng anh ấy sẽ luôn sẵn sàng.

– Cấu trúc:

take something for granted: cho là đương nhiên

Câu hỏi liên quan


It was not …….. Michael Jackson’s death people around the world understood his contribution in music.

A. until

B. result

C. since

D. when


…….. your precious help, I wouldn’t have certainly overcome most of the practical difficulties

A. Without

B. Unless

C. If not

D. Provided


I accidentally ……… Mike when I was crossing a street downtown yesterday.

A. caught sight of

B. lost touch with

C. paid attention to

D. kept an eye on


Although David was ………. after a day’s work in the office, he tried to help his wife the household chores.

A. exhaustion

B. exhausting

C. exhausted

D. exhaustive

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: I just took it ……… that he’d always be available. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!