Trắc nghiệm

Hỗn hợp E gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và FeS2. Nung 26,6 gam E trong bình kín chứa 0,3

Câu Hỏi:

Hỗn hợp E gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và FeS2. Nung 26,6 gam E trong bình kín chứa 0,3 mol O2 thu được chất rắn X (chỉ gồm Fe và các oxit) và 0,2 mol khí SO2. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl nồng độ 7,3% thu được 2,24 lít khí H2 và dung dịch Y chỉ chứa muối. Cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được 135,475 gam kết tủa gồm Ag và AgCl. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của muối FeCl2 trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bạn đang xem: Hỗn hợp E gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và FeS2. Nung 26,6 gam E trong bình kín chứa 0,3

Câu hỏi trong đề: Giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn hóa 2022 mã 224


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nồng độ phần trăm của muối FeCl2 trong Y gần nhất với giá trị 3,54%.
X còn Fe dư nên O2 đã phản ứng hết.
Bảo toàn khối lượng → mX = 23,4
Y chứa FeCl2 (a), FeCl3 (b)
→ m↓ = 143,5(2a + 3b) + 108a = 135,475 (1)
nH2O = nO(X) = c → 56(a + b) + 16c = 23,4 (2)
Bảo toàn H: nHCl = 2nH2O + 2nH2 = 2c + 0,2
Bảo toàn Cl → 2a + 3b = 2c + 0,2 (3)
(1)(2)(3) → a = 0,125; b = 0,2; c = 0,325
mddY = mX + mddHCl – mH2 = 448,2 → C%FeCl2 = 3,54%

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Hỗn hợp E gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và FeS2. Nung 26,6 gam E trong bình kín chứa 0,3 – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!