Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 5 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 4

Bạn đang xem video Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 5 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 4 được dạy bởi giáo viên online nổi tiếng

 • 3 Bước HACK điểm cao
 • Bước 1: Nhận miễn phí khóa học Chiến lược học giỏi (lớp 12) | Các lớp khác
 • Bước 2: Xem bài giảng tại Baigiang365.vn
 • Bước 3: Làm bài tập và thi online tại Tuhoc365.vn
Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 5 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 4
 • Đánh giá:
 • Tips: Để học hiệu quả bài giảng: Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 5 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 4 bạn hãy tập trung và dừng video để làm bài tập minh họa nhé. Chúc bạn học tốt tại Baigiang365.vn

  A. Bài giảng

  B. Câu hỏi

  Câu 1

  Vận dụng cao

  Cho đường tròn \(\left( C \right):{x^2} + {y^2} + 6x – 2y + 5 = 0\) và điểm \(A\left( { – 4;2} \right)\). Đường thẳng \(d\) qua \(A\) cắt \(\left( C \right)\) tại \(2\) điểm \(M\), \(N\) sao cho \(A\) là trung điểm của \(MN\) có phương trình là

  a. \(x – y + 6 = 0\).
  b. \(7x – 3y + 34 = 0\).
  c.  \(7x – y + 30 = 0\).
  d. \(7x – y + 35 = 0\).

  Câu 2

  Thông hiểu

  Lập phương trình chính tắc của hypebol $(H)$ biết $(H)$ có trục thực, trục ảo dài lần lượt là 10 và 6.

  a. $\dfrac{{{x^2}}}{{16}} – \dfrac{{{y^2}}}{{25}} = 1$.
  b. $\dfrac{{{x^2}}}{{25}} – \dfrac{{{y^2}}}{9} = 1$.
  c. $\dfrac{{{x^2}}}{9} – \dfrac{{{y^2}}}{{25}} = 1$.
  d. $\dfrac{{{x^2}}}{{16}} – \dfrac{{{y^2}}}{9} = 1$.

  Câu 3

  Nhận biết

  Cho hypebol $(H):\,4{x^2} – {y^2} = 4$, độ dài của trục thực và trục ảo của $(H)$ lần lượt là:

  a. $2;\,\,4$
  b. $4;\,\,2$
  c. $2\sqrt 2 ;\,\,4$
  d. $4;\,\,2\sqrt 2 $

  C. Lời giải

  Đáp án câu 1

  a

  Phương pháp giải

  – Gọi phương trình đường thẳng có véc tơ pháp tuyến \(\left( {a;b} \right)\).

  – Sử dụng điều kiện khoảng cách \(d\left( {I,d} \right) = IA\) để tìm mối quan hệ \(a,b\) suy ra phương trình đường thẳng.

  Đáp án chi tiết:

  \(\left( C \right)\) có tâm \(I\left( { – 3;1} \right)\), bán kính \(R = \sqrt 5 \).

  Đường thẳng qua \(A\left( { – 4;2} \right)\) có véc tơ pháp tuyến \(\overrightarrow {\,n\,}  = \left( {a;b} \right)\) \(\left( {{a^2} + {b^2} \ne 0} \right)\) có phương trình dạng \(d:ax + by + 4a – 2b = 0\).

  Tam giác \(IMN\) cân tại \(I\) có \(A\) là trung điểm \(MN\) nên $IA \bot MN$.

  \( \Rightarrow d\left( {I;d} \right) = IA \Leftrightarrow \dfrac{{\left| {a – b} \right|}}{{\sqrt {{a^2} + {b^2}} }} = \sqrt 2  \Leftrightarrow {\left( {a – b} \right)^2} = 2\left( {{a^2} + {b^2}} \right) \Leftrightarrow a =  – b\).

  Chọn \(a = 1 \Rightarrow b =  – 1\). Vậy phương trình đường thẳng \(d:x – y + 6 = 0\).

  Đáp án cần chọn là: a

  Đáp án câu 2

  b

  Phương pháp giải

  Hypebol $\dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} – \dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1$ có độ dài trục thực bằng 2a, độ dài trục ảo bằng 2b.

  Đáp án chi tiết:

  $(H)$ có trục thực, trục ảo dài lần lượt là 10 và 6 $ \Rightarrow a = 5,\,\,b = 3$.

  Phương trình chính tắc của $(H)$:  $\dfrac{{{x^2}}}{{25}} – \dfrac{{{y^2}}}{9} = 1$.

  Đáp án cần chọn là: b

  Đáp án câu 3

  a

  Phương pháp giải

  Độ dài trục thực: ${A_1}{A_2} = 2a$

  Độ dài trục ảo: ${B_1}{B_2} = 2b$.

  Đáp án chi tiết:

  $(H):\,4{x^2} – {y^2} = 4 \Leftrightarrow \dfrac{{{x^2}}}{1} – \dfrac{{{y^2}}}{4} = 1 \Rightarrow a = 1;b = 2$

  Độ dài trục thực: ${A_1}{A_2} = 2a = 2.1 = 2$

  Độ dài trục ảo: ${B_1}{B_2} = 2b = 2.2 = 4$.

  Đáp án cần chọn là: a

  Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học: Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 5 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 4

  TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ


  Kiểm tra 45 phút- Toán hình 10 chương 3 -Hỗ Trợ Casio

  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 8 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 6

  Kiểm tra 45 phút Toán 10 Chương 3 – Hình Học

  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 7 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 5

  Kiểm tra 45 phút hình chương 3 – Toán 10

  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 4 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 3

  LIVESTREAM CHỮA ĐỀ ÔN TẬP HÌNH 10 CHƯƠNG 3

  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 6 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 4

  CGV 001- Tuyển chọn Hình học giải tích trong mặt phẳng Oxy từ các đề thi

  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 3 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 2

  No Comments

   Leave a Reply