Trắc nghiệm

He was _______ when I had those problems and said whatever I did he would stand

Câu Hỏi:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

He was _______ when I had those problems and said whatever I did he would stand by me.

Bạn đang xem: He was _______ when I had those problems and said whatever I did he would stand

Câu hỏi trong đề: ​Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh cơ bản đề số 2


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nhận biết: bài tập về từ vựng
Dịch các đáp án:
A. Supportive: ủng hộ, khuyến khích
B. Exciting: thú vị
C. Busy: bận rộn
D. Dull: đần độn
He was _______ when I had those problems and said whatever I did he would stand by me.
=> He was supportive when I had those problems and said whatever I did he would stand by me.
Anh ấy là người ủng hộ khi tôi gặp những vấn đề đó và nói bất cứ gì, anh ấy vẫn luôn đứng về phía tôi.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: He was _______ when I had those problems and said whatever I did he would stand – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!