Trắc nghiệm

He is disappointed at not winning the competition, but he will soon _______ it

Câu Hỏi:

He is disappointed at not winning the competition, but he will soon _______ it.

Bạn đang xem: He is disappointed at not winning the competition, but he will soon _______ it

Câu hỏi trong đề: ​Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh ôn thi THPT QG đề số 7


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

He is disappointed at not winning the competition, but he will soon get over it.

Giải thích:

– take after: giống (người nào đó)
– get over: vượt qua
– look after: chăm sóc
– go over: xem xét, ôn lại

=> Nghĩa cả câu: Anh ấy thất vọng vì không giành được chiến thắng trong cuộc thi, nhưng anh ấy sẽ sớm vượt qua nó.

Câu hỏi liên quan

Peter is disappointed at not getting the job, but he will ______ it soon.

A. take on

B. get over

C. go through

D. come over

I don’t know what we are going to _____ if I lose this job.

A. get by

B. give away

C. live on

D. grow on

The view is great, _______?

A. isn’t it

B. was it

C. doesn’t it

D. did it

They hardly see each other,_____?

A. do they

B. don’t they

C. did they

D. are they

Some English competition are ____ to stimulate the spirit of learning English among students

A. explained

B. participated

C. competed

D. organized

He was ____ disappointed at the result of the exam.

A. bitterly

B. strongly

C. heavily

D. seriously

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: He is disappointed at not winning the competition, but he will soon _______ it – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!