Trắc nghiệm

Have you finished reading the book which I lend you last week?

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each.

Have you finished reading the book which I lend you last week?

Bạn đang xem: Have you finished reading the book which I lend you last week?

Câu hỏi trong đề: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 12 có đáp án số 4


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Have you finished reading the book which I lent you last week?
Tạm dịch: Bạn đã đọc xong cuốn sách tôi cho bạn mượn tuần trước chưa?
Giải thích: “last week” là thì quá khứ đơn => lend phải sửa lại thành lent

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Have you finished reading the book which I lend you last week? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!