Trắc nghiệm

Fe → muối X1 → muối X2 → muối X3 → Fe X1, X2, X3 là các muối của sắt (II)

Câu Hỏi:

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Fe → muối X1 → muối X2 → muối X3 → Fe

X1, X2, X3 là các muối của sắt (II)

Theo thứ tự ​X1, X2, X3 lần lượt là:

Bạn đang xem: Fe → muối X1 → muối X2 → muối X3 → Fe X1, X2, X3 là các muối của sắt (II)

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 37 : Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Theo thứ tự ​X1, X2, X3 lần lượt là: Fe(NO3)2, FeCO3, FeSO4

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

Fe(NO3)2 + Na2CO3 → FeCO3 + 2NaNO3

FeCO3 + H2SO4 → FeSO4 + CO2 + H2O

FeSO4 + Na2S → FeS + Na2SO4

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Fe → muối X1 → muối X2 → muối X3 → Fe X1, X2, X3 là các muối của sắt (II) – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!