Trắc nghiệm

Este X đơn chức có tỉ khối so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X vào 300 ml

Câu Hỏi:

Este X đơn chức có tỉ khối so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X vào 300 ml dung dịch KOH 1M, đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

Bạn đang xem: Este X đơn chức có tỉ khối so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X vào 300 ml

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm hoá học 12 bài 1: Este


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

MX = 6,25. 16 = 100 (g/mol) ; nNaOH = 0,3 (mol); nX = 20: 100 = 0,2 (mol)

RCOOR’ + KOH → RCOOK + R’OH

0,2 → 0,2 → 0,2

=> nKOH dư = 0,3 – 0,2 = 0,1 (mol)

=> mRCOOK = mrắn – mKOH dư = 28 – 0,1.56 = 22,4

=> MRCOOK = 22,4 : 0,2 = 112 => R = 29

CTCT X: CH3CH2COOCH=CH2

Câu hỏi liên quan

Đun nóng 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 19,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

A. C2H5COOCH3.

B. CH3COOC2H5.

C. C2H5COOC2H5.

D. C2H3COOC2H5.

Cho 3,44 gam este đơn chức X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 1M thu được 5,04 gam muối Y. Cho Y tác dụng với axit HCl thu được chất hữu cơ Z. Công thức phân tử của Z là

A. $C _{4} H _{6} O _{2}$

B. $C _{5} H _{8} O _{2}$

C. $C _{4} H _{8} O _{3}$

D. $C _{5} H _{10} O _{3}$

Cho 0,06 mol hỗn hợp 2 este đơn chức X và Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 0,145 mol $CO _{2}$ và 0,035 mol $Na _{2} CO _{3}$. Nếu làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 3,84.

B. 5,76.

C. 5,38.

D. 4,56.

Xà phòng hóa hoàn toàn $m _{1}$ gam este đơn chức X cần vừa đủ 100 ml dung dịch KOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được $m _{2}$ gam chất rắn khan Y gồm hai muối của kali. Khi đốt cháy hoàn toàn Y thu được $K _{2} CO _{3}, H _{2} O$ và 30,8 gam $CO _{2}$. Giá trị của m1, $m _{2}$ lần lượt là:

A. 12,2 và 18,4.

B. 13,6 và 11,6.

C. 13,6 và 23,0.

D. 12,2 và 12,8.

Thủy phân hoàn toàn m gam este đơn chức X trong dung dịch NaOH vừa đủ. Sau phản ứng thu được 8,2 gam muối và 4,6 gam ancol etylic. Giá trị của m là

A. 12,80.

B. 8,80.

C. 7,40.

D. 7,20.

Thuỷ phân hoàn toàn 10,32 gam este đơn chức X rồi cho toàn bộ sản phẩm tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong $NH_{3}$. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 51,84 gam Ag. Phát biểu nào sau đây sai?

A. X có đồng phân hình học cis – trans

B. Có thể điều chế X bằng phản ứng este hoá giữa axit fomic và ancol anlylic

C. X có thể làm mất màu nước brom

D. Trong phân tử X có 6 nguyên tử hiđro.

Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các tính chất trên là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 2

Thủy phân hoàn toàn 10,32 gam este đơn chức X rồi cho toàn bộ sản phẩm tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 51,84 gam Ag. Phát biểu nào sau đây sai?

A. X có đồng phân hình học cis – trans

B. Có thể điều chế X bằng phản ứng este hoá giữa axit fomic và ancol anlylic

C. X có thể làm mất màu nước brom

D. Trong phân tử X có 6 nguyên tử hiđro

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Este X đơn chức có tỉ khối so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X vào 300 ml – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!