Trắc nghiệm

Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử, nhưng khi đun nóng với H2SO4 loãng lại có phản ứng tráng gương

Câu Hỏi:

Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử, nhưng khi đun nóng với H2SO4 loãng lại có phản ứng tráng gương, đó là do:

Bạn đang xem: Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử, nhưng khi đun nóng với H2SO4 loãng lại có phản ứng tráng gương

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm tính chất hóa học của cacbonhiđrat


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử, nhưng khi đun nóng với H2SO4 loãng lại có phản ứng tráng gương, đó là do đã có sự thủy phân saccarozơ tạo ra glucozơ và fructozơ, chúng đều tráng gương được trong môi trường bazơ.

Câu hỏi liên quan

Saccarozơ và glucozơ đều có:

A. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.

B. phản ứng với nước brom.

C. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.

D. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.

Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đó là loại đường nào trong số các loại đường sau:

A. saccarozơ

B. glucozơ

C. đường hoá học

D. đường Fructozơ

Một dung dịch có tính chất: Phản ứng với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch có màu xanh lam, có phản ứng tráng bạc và bị thủy phân trong dung dịch HCl đun nóng. Dung dịch đó là:

A. glucozơ

B. Xenlulozơ

C. Saccarozơ

D. Mantozơ

Một dung dịch có các tính chất:

– Hòa tan Cu(OH)2 cho phức đồng màu xanh lam.
– Bị thủy phân khi có mặt xúc tác axit hoặc enzim.
– Không khử được dung dịch AgNO3/NH3 và Cu(OH)2 khi đun nóng.

Dung dịch đó là:

A. mantozơ

B. fructozơ

C. saccarozơ

D. glucozơ

Chất nào sau đây khi thủy phân tạo các chất đều có phản ứng tráng gương?

A. $HCOOCH = CH _{2}$

B. $HCOOCH _{3}$

C. $CH _{3} COOCH _{3}$

D. $CH _{3} COOCH = CH _{2}$

Saccarozơ có tính chất nào trong số các tính chất sau :

(1) polisaccarit.
(2) khối tinh thể không màu.
(3) khi thuỷ phân tạo thành glucozơ và frutozơ.
(4) tham gia phản ứng tráng gương.
(5) phản ứng với Cu(OH)2.

Những tính chất nào đúng ?

A. (1), (2), (3), (5).

B. (2), (3), (5).

C. (1), (2), (3), (4).

D. (3), (4), (5).

Cho các chất sau : Tinh bột; glucozơ; saccarozơ; xenlulozơ; fructozơ. Số chất không tham gia phản ứng tráng gương là

A. 3

B. 2

C. 4.

D. 1

Chất tham gia phản ứng tráng gương là

A. xenlulozơ

B. tinh bột

C. saccarozơ

D. fructozơ

Saccarozơ có thể tác dụng với các chất trong dãy nào sau đây?

A. H2/Ni, t°; AgNO3/NH3

B. H2SO4 loãng nóng; H2/Ni,t°

C. Cu(OH)2; H2SO4 loãng nóng

D. Cu(OH)2; AgNO3/NH3

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử, nhưng khi đun nóng với H2SO4 loãng lại có phản ứng tráng gương – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!