Trắc nghiệm

Đun nóng 79,86 gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và valin với xúc tác thích hợp

Câu Hỏi:

Đun nóng 79,86 gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và valin với xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp Y chứa hai peptit đều mạch hở gồm tripeptit (Z) và pentapeptit(T). Đốt cháy toàn bộ Y cần dùng 2,655 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 dẫn qua nước vôi trong (lấy dư), thu được dung dịch có khối lượng giảm 90,06 gam so với dung dịch ban đầu. Biết độ tan của nitơ đơn chất trong nước là không đáng kể. Tỉ lệ mắc xích glyxin, alanin và valin trong T là.

Bạn đang xem: Đun nóng 79,86 gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và valin với xúc tác thích hợp

Câu hỏi trong đề: Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa số 16 có đáp án


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tỉ lệ mắc xích glyxin, alanin và valin trong T là 1 : 2 : 2.
Giải:
Đặt công thức chung của X là CnH2n+1NO2. Đốt X tốn O2 như đốt Y và tạo ra lượng CO2 như nhau.
CnH2n+1NO2 + (1,5n – 0,75)O2 →nCO2 + (n + 0,5)H2O + 0,5N2
Từ mX và nO2 →n = 38/17
→nX = 1,02 & nCO2 = 2,28 & nH2O = 2,79
Khi đốt Y:
Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = -90,06
→nH2O = 2,09
→Quá trình trùng ngưng đã tách ra 2,79 – 2,09 = 0,7 mol H2O →nCONH = 0,7
Bảo toàn N: 3nZ + 5nT = nN = nX = 1,02
và nCONH = 2nZ + 4nT = 0,7
→nZ = 0,29 và nT = 0,03
→nY = 0,32 →Số C = 2,28/0,32 = 7,125
→Z phải có 6C hoặc 7C
Đặt z, t là số C của Z và T
→nCO2 = 0,29z + 0,03t = 2,28
Nếu z = 6 →t = 18
Nếu z = 7 →t = 25/3: Loại
Vậy Z là (Gly)3 và T có 18C
T có dạng (Gly)a(Ala)b(Val)c.
→a + b + c = 5 và 2a + 3b + 5c = 18
→a = 1, b = c = 2 là nghiệm duy nhất.
Vậy trong T có Gly : Ala : Val = 1 : 2 : 2.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Đun nóng 79,86 gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và valin với xúc tác thích hợp – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!