Trắc nghiệm

Điều gì đã chứng tỏ rằng từ tháng 9 – 1930 trở đi phong trào cách mạng 1930 – 1931 dần dần đạt tới đỉnh cao

Câu Hỏi:

Điều gì đã chứng tỏ rằng từ tháng 9 – 1930 trở đi phong trào cách mạng 1930 – 1931 dần dần đạt tới đỉnh cao?

Bạn đang xem: Điều gì đã chứng tỏ rằng từ tháng 9 – 1930 trở đi phong trào cách mạng 1930 – 1931 dần dần đạt tới đỉnh cao

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 12 bài 14 : Phong trào cách mạng 1930 – 1935


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Điều chứng tỏ rằng từ tháng 9 – 1930 trở đi, phong trào cách mạng 1930 – 1931 dần dần đạt tới đỉnh cao là sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa và thành lập chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh.

Xô viết Nghệ Tĩnh - đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931


Xô viết Nghệ – Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931

Ôn tập lý thuyết

Câu hỏi liên quan

Điểm nổi bật của phong trào cách mạng 1930 – 1931 là gì?

A. Đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang.

B. Hình thành liên minh công nông và thành lập chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh.

C. Sử dụng bạo lực cách mạng để giành chính quyền.

D. Giáng đòn quyết định vào bọn thực dân phong kiến.

Sự khác biệt giữa phong trào nông dân Nghệ – Tĩnh với phong trào đấu tranh cả nước trong năm 1930 ?

A. Những cuộc biểu tình của nông dân chỉ đặt ra mục tiêu cải thiện đời sống.

B. Nông dân đấu tranh chưa có khẩu hiệu cụ thể.

C. Nông dân đấu tranh bằng lực lượng chính trị.

D. Những cuộc đấu tranh của nông dân có vũ trang tự vệ.

Sự ra đời của các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 vì

A. Đã hoàn thành mục tiêu đề ra trong Luận cương chính trị (10/1930).

B. Đây là mốc đánh dấu sự tan rã của bộ máy chính quyền và tay sai.

C. Đã giải quyết được vấn đề cơ bản của một cuộc cách mạng xã hội.

D. Đây là hình thức chính quyền nhà nước giống các Xô viết ở nước Nga.

Hình thức đấu tranh chủ yếu trong phong trào 1930-1931 của nhân dân Nghệ -Tĩnh là gì?

A. Bãi công chính trị.

B. Biểu tình cổ vũ trang tự vệ

C. Mít tinh đòi quyền dân chủ.

D. Đưa yêu sách cải thiện đời sống.

Thành quả lớn nhất của phong trào cách mạng 1930 – 1931 là

A. quần chúng được giác ngộ trở thành lực lượng chính trị hùng hậu.

B. hình thành khối liên minh công – nông.

C. thành lập được chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh.

D. Đảng rút ra nhiều bài học quý báu trong lãnh đạo cách mạng.

Ý nghĩa quan trọng của phong trào cách mạng 1930-1931 là

A. Chứng minh trong thực tế khả năng lãnh đạo của chính đảng vô sản.

B. Tạo tiền đề trực tiếp cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

C. Hình thành khối liên minh công nông binh cho cách mạng Việt Nam.

D. Đảng cộng sản Việt Nam được công nhận là một bộ phận độc lập.

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 đã đạt được kết quả gì ?

A. Khẳng định quyền lãnh đạo, năng lực lãnh đạo cách mạng của giai cấp vô sản Việt Nam.

B. Xây dựng một lực lượng chính trị hùng hậu ủng hộ đảng.

C. Mở rộng ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản ở toàn Đông Dương.

D. Tất cả các ý trên.

Phong trào đấu tranh ở Nghệ – Tĩnh sau ngày 12/9/1930 đã dẫn đến hiện tượng gì ?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định nâng mục tiêu đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế lên đấu tranh lật đổ chính quyền đế quốc – phong kiến tay sai.

B. Chính quyền tay sai cấp thôn – xã đã tích cực hỗ trợ thực dân Pháp đàn áp, khủng bố phong trào.

C. Chính quyền của đế quốc phong kiến bị tê liệt và tan rã nhiều nơi.

D. Đảng đã phát động nhân dân đấu tranh vũ trang giành chính quyền thắng lợi.

Vì sao nói Nghệ – Tĩnh là trung tâm của phong trào cách mạng 1930 – 1931?

A. Phong trào công – nông ở Nghệ – Tĩnh diễn ra đổng đều, tính chất quyết liệt, một số nơi đã xuất hiện hình thái sơ khai của chính quyền cách mạng.

B. Vì phong trào đấu tranh nổ bật ở đây là các cuộc biểu tình có vũ trang của nông dân.

C. Vì phong trào ở đây đã khiến cho chính quyền thuộc địa hốt hoảng, phải tổ chức họp bàn cách đối phó.

D. Tất cả các ý trên.

Chính quyền cách mạng ở Nghệ – Tĩnh được gọi là chính quyền Xô viết vì:

A. Chính quyền của liên minh công nông.

B. Chính quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo.

C. Hình thức của chính quyền vô sản.

D. Hình thức chính quyền theo kiểu nhà nước mới.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Điều gì đã chứng tỏ rằng từ tháng 9 – 1930 trở đi phong trào cách mạng 1930 – 1931 dần dần đạt tới đỉnh cao – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!