Trắc nghiệm

Diana is a wonderful ballet dancer. – She ………. since she was four.

Câu Hỏi:

“Diana is a wonderful ballet dancer”. – “She ………. since she was four”.

Bạn đang xem: Diana is a wonderful ballet dancer. – She ………. since she was four.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 6 : The first university in Viet Nam


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

→ Diana is a wonderful ballet dancer. – She has been dancing since she was four.
Giải thích:
Diễn tả quá trình của một sự việc => Chọn thì
hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Dịch nghĩa: “Diana là một vũ công ba lê tuyệt vời”. – “Cô ấy đã múa kể từ khi cô ấy bốn tuổi”.

Câu hỏi liên quan

A lot of phone calls ……… every day.

A. is received

B. are received

“Where’s the old chicken coop?” – “It ……… by a windstorm last year.”

A. destroy

B. is destroyed

C. was destroyed

D. destroyed

“Where are Jack and Jan?” – “They ……… the boxes you asked for into the house now”.

A. have been bringing

B. are bringing

C. have been brought

D. to bring

“Why is Stanley in jail?” – “He ……… of robbery”.

A. has been convicted

B. has been convicting

C. has convicted

D. convicted

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Diana is a wonderful ballet dancer. – She ………. since she was four. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!