Trắc nghiệm

Dẫn 0,35 mol hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi nước qua cacbon nung đỏ thu được 0,62

Câu Hỏi:

Dẫn 0,35 mol hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi nước qua cacbon nung đỏ thu được 0,62 mol hỗn hợp X gồm CO, H2 và CO2. Cho toàn bộ X vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và a mol Ba(OH)2, sau phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa và dung dịch Y. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết Y vào 100 ml dung dịch HCl 0,5M thu được 0,01 mol khí CO2. Giá trị của a là

Bạn đang xem: Dẫn 0,35 mol hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi nước qua cacbon nung đỏ thu được 0,62

Câu hỏi trong đề: Giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn hóa 2022 mã 201


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

nC phản ứng = 0,62 – 0,35 = 0,27
Bảo toàn electron: 4nC phản ứng = 2nCO + 2nH2
→ nCO2 + nH2 = 0,54 → nCO2 = 0,62 – 0,54 = 0,08
nHCl = 0,05 > 2nCO2 nên Y chứa OH- dư → Y không có HCO3-
nCO32- phản ứng = nCO2 = 0,01
nHCl = 2nCO32- phản ứng + nOH- phản ứng
→ nOH- phản ứng = 0,03
Tỉ lệ nCO32- phản ứng : nOH- phản ứng = 1 : 3 → Y chứa Na+ (0,1), CO32- (a), OH- (3a) (Y chứa CO32- nên không có Ba2+)
Bảo toàn điện tích → a = 0,02
Bảo toàn C → nBaCO3 = 0,08 – a = 0,06
→ nBa(OH)2 = nBaCO3 = 0,06

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Dẫn 0,35 mol hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi nước qua cacbon nung đỏ thu được 0,62 – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!