Trắc nghiệm

Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in

Câu Hỏi:

Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage.
(1)……on the vast delta of the river mouths of Dong Nai, Sai Gon and Vam Co, Can Gio Mangrove Forest in Ho Chi Minh City is an ecosystem (2)…….aquatic ecosystem and land ecosystem, freshwater ecosystem and marine ecosystem. (3)…….150 flora species,744 fauna species, 130 species of birds and 130 species offish. In the core zone of Can Gio Mangrove Forest, Ho Chi Minh City invested to build Vam Sat Ecological Tourist Site with many tourist (4)……. such as: a crocodile farm, a hat lagoon, a bird yard. Tang Bong lower, a (5)………..garden and many games of fishing crocodile, sailing boats, rowing boats… Can Gio is the green (6)…….. of Ho Chi Minh City and is assessed as the best restored, care and (7)……… place in Viet Nam and worldwide. This is also the ideal place for eco-tourism and (8)……….. research. On 21 January 2000, UNESCO (9)………….Can Gio (10)…………… a world biosphere reserve.Question 1

Bạn đang xem: Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm tiếng Anh 9 unit 5 : Wonders of Viet Nam


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nhận biết: Mệnh đề phụ
Kiến thức: Trong một câu tiếng Anh có chung một chủ ngữ bao gồm 2 thành phần: Mệnh đề phụ có thể mở đầu bằng một phân từ hai (nếu mang nghĩa bị động).
Formed on the vast delta of the river mouths of Dong Nai, Sai Gon and Vam Co, Can Gio Mangrove Forest in Ho Chi Minh City is…..
Dịch:
Được hình thành trên vùng châu thổ rộng lớn của các cửa sông Đồng Nai, Sài Gòn và Vàm Cỏ, Rừng ngập mặn Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh là …

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!