Trắc nghiệm

Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun

Câu Hỏi:

Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun hỗn hợp gồm 2,5 mol X, 1 mol Y với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa giữa X và Y) thu được 2,5 mol hỗn hợp E gồm X, Y và các sản phẩm hữu cơ (trong đó có chất Z chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,35 mol khí H2.
Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vào dung dịch brom dư thì có tối đa 0,5 mol Br2 tham gia phản ứng cộng.
Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol E cần vừa đủ 2,95 mol khí O2 thu được CO2 và H2O. Biết có 12% axit X ban đầu đã chuyển thành Z. Phần trăm khối lượng của Z trong E là

Bạn đang xem: Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun

Câu hỏi trong đề: Giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn hóa 2022 mã 224


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phần trăm khối lượng của Z trong E là 10,24%.
Gấp 5 lần số liệu trong 3 thí nghiệm để tính cho toàn bộ 2,5 mol E.
Phản ứng este hóa làm tổng số mol hỗn hợp không thay đổi nên nH2O = Tổng mol X, Y ban đầu – nE = 1
Y có r nhóm OH, bảo toàn COOH và OH ta có:
2,5 + r = 0,35.2.5 + 1.2 → r = 3
nBr2 = 0,5.5 = nX → X có 1C=C
Quy đổi hỗn hợp ban đầu thành C2H3COOH (2,5), C3H5(OH)3 (1) và CH2 (x)
nO2 = 2,5.3 + 1.3,5 + 1,5x = 2,95.5 → x = 2,5
→ Các chất ban đầu là C3H5COOH (2,5) và C3H5(OH)3 (1)
Z là (C3H5COO)3C3H5 → nZ = 2,5.12%/3 = 0,1
Bảo toàn khối lượng → mE = mX + mY – mH2O = 289
→ %Z = 10,24%

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!