Trắc nghiệm

Cho từ từ 150 ml dung dịch HCl 1M vào 500 ml dung dịch A

Câu Hỏi:

Cho từ từ 150 ml dung dịch HCl 1M vào 500 ml dung dịch A gồm Na2CO3 xM và NaHCO3 yM thì thu được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của x và y lần lượt là

Bạn đang xem: Cho từ từ 150 ml dung dịch HCl 1M vào 500 ml dung dịch A

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm hóa 11 bài 5: Luyện tập


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cho từ từ HCl vào dung dịch Na2CO3 và NaHCO3: phản ứng (1) và (2) sau đây xảy ra lần lượt:

HCl + Na2CO3 → NaHCO3 + NaCl (1)
HCl + NaHCO3 → NaCl + H2O + CO2 (2)

Phản ứng 1: nNa2CO3 = nHClpu(1) = 0,5xmol
Phản ứng 2: nCO2 = nHClpu(2) = 0,045mol
Tổng số mol HCl: 0,5x + 0,045 = 0,15
->x = 0,21 mol
Theo định luật bảo toàn nguyên tố C: Na2CO3+ NaHCO3 = nCO2+ nBaCO3
Vậy: 0,5x + 0,5y = 0,045 + 0,15.
Thay x = 0,21 tính ra y = 0,18.

Câu hỏi liên quan

Thêm từ từ từng giọt của 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 1,2M và NaHCO3 0,6M vào 200ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cho dung dịch nước vôi trong dư vào dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

A. 10 gam

B. 8 gam

C. 12 gam

D. 6 gam

Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 1,0M vào 200 ml dung dịch chứa NaHCO3 và Na2CO3 thu được 1,12 lít CO2 (đktc). Nồng độ củaNa2CO3 là

A. 0,5M

B. 1,25M

C. 0,75M

D. 1,5M

Trộn 100 ml dung dịch A gồm KHCO31M và K2CO31M vào 100 ml dung dịch B gồm NaHCO31M và Na2CO3 1M thu được dung dịch C. Nhỏ từ từ 100ml dung dịch D gồm H2SO4 1M và HCl 1M vào dung dịch C thu được V lít khí CO2(đktc) và dung dịch E. Cho dung dịch Ba(OH)2tới dư vào dung dịch E thu được m gam kết tủa. Giá trị của m và V là

A. 82,4 và 5,6.

B. 59,1 và 5,6.

C. 59,1 và 2,24.

D. 82,4 và 2,24.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho từ từ 150 ml dung dịch HCl 1M vào 500 ml dung dịch A – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!